Zásady ochrany osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně údajů objasňuje druh, rozsah a účel shromažďování a používání údajů a používání cookies na webových stránkách Leuze Engineering Czech s.r.o., Pod Vrchem 1201/51a, CZ-312 00 Plzeň, jako orgán odpovědný za ochranu údajů (dále jen „Leuze“, „my“ nebo „nás“).Máte-li jakékoli další otázky týkající se nakládání s vašimi osobními údaji, neváhejte se obrátit na našeho inspektora ochrany údajů, jehož kontaktní údaje naleznete níže.

Základní informace

Pokud není v následujících oddílech uvedeno jinak, při používání našich webových stránek se neshromažďují, nezpracovávají ani nepoužívají žádné osobní údaje.

Osobní údaje uživatelů jsou použity pro následující účely:

  • Výklad našich služeb a kompetencí
  • Zajištění efektivního zákaznického servisu a technické podpory. Když nás budete kontaktovat, informace se uloží za účelem zpracování žádosti a pro případ následných otázek.
  • Technická a obchodní oznámení týkající se naší nabídky.
  • Zasílání zpravodajů nebo jiných reklamních materiálů za předpokladu, že nám uživatel udělil příslušný souhlas.

Při přístupu na náš web naše webové servery automaticky shromažďují obecné informace. To zahrnuje typ webového prohlížeče, použitý operační systém, název domény poskytovatele internetových služeb, IP adresu použitého počítače, webovou stránku, ze které nás navštěvujete, stránky, které navštěvujete, datum a trvání návštěvy.

Tyto údaje nemohou být použity k identifikaci jednotlivých uživatelů. Informace statisticky vyhodnocujeme a používáme výhradně ke zlepšení atraktivity, obsahu a funkčnosti našich webových stránek.

Koncept osobních údajů

Termín osobní údaje je definován zákonem o ochraně údajů. Podle toho se jedná o individuální informace o osobních nebo faktických okolnostech konkrétní nebo identifikovatelné fyzické osoby. Patří sem například vaše skutečné jméno, adresa, telefonní číslo nebo datum narození.

V obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) jsou osobní údaje definovány takto: Všechny informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“); Identifikovatelná osoba je fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména přidělením identifikátoru, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo jedna nebo více zvláštních charakteristik, vyjádřených fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychologickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitou této fyzické osoby.

Právní základ pro shromažďování zpracování osobních údajů:

Pokud získáme váš souhlas se zpracováním osobních údajů, čl. 6 odst. 1 písm. GDPR bude sloužit jako právní základ pro zpracování vašich osobních údajů.

Při zpracování vašich osobních údajů za účelem plnění smlouvy mezi vámi a Leuze Engineering, bude dle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR jako právní základ. To platí také pro operace zpracování, které jsou nezbytné k provedení předsmluvních opatření.

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které se na naši společnost vztahuje, slouží čl. 6 odst. 1 písm. c o GDPR jako právní základ.Je-li zpracování nezbytné k zajištění oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany a pokud zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů nepřeváží nad prvním zájmem, slouží čl. 6 odst. 1 písm. f o GDPR jako právní základ.

Smazání dat a doba uložení:

Jakmile již nebude splněn účel uchovávání dat, budou osobní údaje subjektu vymazány nebo blokovány. Uložení lze také provést, pokud to evropský nebo vnitrostátní zákonodárce stanovil v předpisech, zákonech nebo jiných předpisech EU, kterým podléhá odpovědná osoba. Data budou rovněž blokována nebo vymazána, pokud vyprší doba uchovávání stanovená uvedenými standardy, ledaže by bylo nutné další uchovávání údajů pro účely uzavření nebo plnění smlouvy.

Shromažďování a zpracování osobních údajů

Osobní údaje se shromažďují, pouze pokud je poskytnete sami, například k provedení objednávky, průzkumu, soutěže nebo registrace pro personalizované služby. Vždy budete informováni o zamýšleném účelu zpracování a v případě potřeby budete požádáni o souhlas se skladováním.

Osobní údaje shromážděné na našich webových stránkách budou použity bez vašeho souhlasu pouze ke zpracování objednávky nebo ke zpracování vašich dotazů a v případě potřeby předány odpovědné skupině naší společnosti. Vaše data budou použita pouze s vaším souhlasem v centrálně spravované zákaznické databázi a výzkumu veřejného mínění spravované společností Leuze Engineering Czech s.r.o. a vaše data budou sloučena do skupiny společností Leuze. Použití těchto údajů zůstává omezeno na účely reklamy a průzkumu trhu a průzkumu veřejného mínění. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem.

Pokud provádíme zálohy, např. při nákupu na účet můžeme získat úvěrové informace na základě matematicko-statistických postupů od Creditreform Stuttgart Strahler KG, Theodor-Heuss-Strasse 2, 70174 Stuttgart, abychom chránili naše legitimní zájmy. Za tímto účelem předáváme osobní údaje potřebné pro kontrolu úvěru Creditreform Stuttgart Strahler KG, Theodor-Heuss-Strasse 2, 70174 Stuttgart a získané informace o statické pravděpodobnosti prodlení s platbou použijeme pro vyvážené rozhodnutí o založení, realizaci nebo ukončení smluvního vztahu. Informace o úvěrovém ratingu mohou zahrnovat hodnoty pravděpodobnosti (bodové hodnoty), které jsou vypočítávány na základě vědecky uznávaných matematicko-statických metod a které zahrnují do svých výpočtů mimo jiné údaje o adrese. Vaše obavy, které si zaslouží ochranu, budou zohledněny v souladu se zákonnými ustanoveními.

Vaše data jsou před přenosem a zpracováním šifrována, aby byla chráněna před přístupem neoprávněných osob. Upozorňujeme, že odeslané nešifrované e-maily nejsou chráněny před přístupem.

Vaše data nebudou prodána, pronajata nebo zpřístupněna třetím stranám jiným způsobem, než je zde popsáno. Osobní údaje se předávají pouze státním institucím a orgánům v rámci závazných vnitrostátních právních předpisů. Naši zaměstnanci, agentury a obchodníci se zavázali k přísné důvěrnosti.

Kontakt

Máte možnost nás kontaktovat prostřednictvím naší e-mailové adresy nebo telefonicky. Osobní údaje, které nám budou předány, samozřejmě použijeme pouze k účelům, pro které jste je poskytli, když jste nás kontaktovali.Tyto informace, které nám poskytnete, slouží k objasnění vaší žádosti a ke zlepšení vyřízení vaší žádosti. Tyto informace jsou výslovně uvedeny na dobrovolném základě a s vaším souhlasem. Pokud se jedná o informace o komunikačních kanálech (např. e-mailová adresa, telefonní číslo), souhlasíte také s tím, abychom vás prostřednictvím tohoto komunikačního kanálu v případě potřeby kontaktovali, abychom odpověděli na vaši žádost.Tento souhlas můžete samozřejmě kdykoli v budoucnu odvolat. Kontaktujte prosím našeho pracovníka pro ochranu údajů, jehož kontaktní údaje najdete níže.

Žádost o pracovní místo/Karierní portál

Nábor pracovníků probíhá online prostřednictvím našeho kariérního portálu. Vaše online žádost pro danou pozici bude předána přímo personálnímu oddělení prostřednictvím šifrovaného připojení a bude s touto žádostí samozřejmě nakládáno jako s důvěrnou. Vaše údaje samozřejmě použijeme pouze ke zpracování vaší žádosti a nebudeme je předávat třetím stranám mimo skupinu společností Leuze.

Další informace o zpracování dat v souvislosti s procesem žádosti o pracovní místo naleznete v prohlášení o ochraně dat na našem karierním portálu. Pokud jste se ucházeli o konkrétní pozici a byla již obsazena, nebo pokud vás považujeme za vhodného nebo ještě vhodnějšího pro jinou pozici, rádi bychom vaši žádost zaslali v rámci naši společnosti. Pokud s odesláním nesouhlasíte, musíte nás upozornit. Vaše osobní údaje budou smazány okamžitě po ukončení celého procesu žádosti o pracovní místo, nejpozději však po 6 měsících, pokud nám výslovně nedáte souhlas s uložením vašich dat na delší dobu.Upozorňujeme, že karierní portál nabízíme pouze pro aplikace. Pokud se na nás přesto obrátíte e-mailem, výslovně upozorňujeme, že přílohy e-mailů nejsou šifrovány.

Přenos dat mezi společnostmi skupiny Leuze

Vaše data nebudou předána třetím stranám mimo skupinu Leuze, pokud k tomu nebudeme ze zákona vyzváni, nebo nebude-li k provedení smluvního vztahu nezbytný přenos dat nebo pokud nebudete předem výslovně souhlasit s přenosem svých dat. Externí poskytovatelé služeb a partnerské společnosti obdrží vaše data pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné pro zpracování vaší žádosti. V těchto případech je však množství přenášených dat omezeno na požadované minimum. Pokud naši poskytovatelé služeb přijdou do styku s vašimi osobními údaji, dbáme na to, aby stejným způsobem dodržovali ustanovení zákonů o ochraně osobních údajů. Vezměte prosím také na vědomí příslušná oznámení poskytovatelů o ochraně údajů. Příslušný poskytovatel služeb odpovídá za obsah služeb třetích stran a v přiměřených mezích zkontrolujeme, zda služby splňují zákonné požadavky.

Přenos dat externím poskytovatelům služeb

Vaše data mohou být předána našim servisním partnerům za předpokladu, že pracují v našem zastoupení a podporují Leuze Engineering Czech s.r.o. při poskytování jejich služeb.

Vaše osobní údaje budou zpracovány poskytovateli pověřených služeb v rámci zpracování objednávky v souladu s. článek 28 o GDPR. Výše uvedení poskytovatelé služeb mají přístup pouze k osobním údajům, které jsou nezbytné pro výkon příslušné činnosti. Těmto poskytovatelům služeb je zakázáno sdělovat vaše osobní údaje třetím osobám nebo je používat pro jiné účely, zejména pro vlastní reklamní účely.

Pokud externí poskytovatelé služeb přijdou do styku s vašimi osobními údaji, přijali jsme právní, technická a organizační opatření a pravidelně kontrolujeme, zda jsou v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů. Vaše osobní údaje nebudou komerčně předávány jiným společnostem.

Nástroje pro optimalizaci webových stránek

V rámci shromažďování osobních údajů pomocí nástrojů pro optimalizaci webových stránek se spoléháme na náš oprávněný zájem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f o GDPR ve spojení s bodem odůvodnění 47. Podle toho představuje přímá reklama obecně legitimní zájem. Vaše zájmy, základní práva a svobody nepřeváží náš zájem o reklamu, protože vám poskytujeme komplexní informace o shromažďování údajů v rámci našeho prohlášení o ochraně údajů a můžete se kdykoli odhlásit (prostřednictvím odkazu nebo nastavení prohlížeče). Kromě toho používáme pouze pseudonymní sledování.

Cookies

V některých oblastech našeho webu se používají tzv. cookies. Cookie je malý textový soubor, který web umístí na váš pevný disk. Cookies nepoškodí váš počítač a neobsahuje žádné viry. Soubory cookie na našem webu neshromažďují žádné osobní údaje. Informace obsažené v souborech cookie používáme proto, abychom vám usnadnili používání našich webových stránek a přizpůsobili je vašim potřebám.

Na našem webu se používají jak relační technické cookies, tak trvalé cookies. Relační cookie jsou dočasné soubory cookie, které se ukládají v internetovém prohlížeči uživatele po dobu, dokud se okno prohlížeče nezavře a poté se tyto relační soubory odstraní. Trvalé soubory cookie se používají pro opakované návštěvy a ukládají se v prohlížeči uživatele po určitou dobu (obvykle 1 rok nebo déle). Tyto soubory cookie se po zavření prohlížeče neodstraní. Tento typ cookie se používá k opětovnému použití preferencí uživatele, jakmile se vrátí na stránku.

Samozřejmě můžete také prohlížet naše webové stránky bez cookies. Pokud si nepřejete, aby se v počítači ukládaly soubory cookie, můžete příslušnou možnost deaktivovat v nastavení vašeho prohlížeče. Uložené cookies můžete kdykoli smazat v nastavení vašeho prohlížeče. Jak to funguje podrobně, najdete v pokynech výrobce vašeho prohlížeče. Chtěli bychom však zdůraznit, že naše webové stránky mohou být bez cookies použity pouze v omezené míře.

Google Analytics

Tento web používá Google Analytics. Jménem provozovatele této webové prezentace vyhodnotí Google vaše používání webové prezentace, sestavuje zprávy o činnosti webové prezentace a poskytuje provozovateli webové prezentace další služby související s činností webové prezentace a používáním internetu.

Dodržujeme podmínky použití Google Analytics v souladu s ochranou údajů. Chtěli bychom zejména upozornit, že do tohoto webu byl do služby Google Analytics přidán kód „gat._anonymizeIp ();“, aby bylo zaručeno anonymní shromažďování IP adres (tzv. maskování IP adres). Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrátí vaši IP adresu. Úplná IP adresa je převedena na server Google v USA a ve výjimečných případech je zde zkrácena. IP adresa přenášená vaším prohlížečem jako součást Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google. Další informace o podmínkách používání a ochraně údajů naleznete na adrese https://www.google.com/analytics/terms/de.html nebo na https://www.google.de/intl/de/policies/.

Google Analytics také používá tzv. „Cookies“. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a ukládají se na něm. Ukládání cookies můžete zabránit nastavením příslušného softwaru prohlížeče. Rádi bychom však zdůraznili, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všech funkcí této webové prezentace. Můžete také společnosti Google zabránit ve shromažďování dat generovaných souborem cookie a dat souvisejících s vaším používáním webu (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto dat společností Google stažením a deinstalací doplňku vašeho prohlížeče (rowser-Add-on). Pokud kliknete zde, bude nastaven soubor Opt-Out-Cookie tak, aby zabránil budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě tohoto webu: Google Analytics deaktivieren.

Z důvodu transparentnosti bychom rádi zdůraznili, že používáme Google Tag Manager. Google Tag Manager neshromažďuje žádné osobní údaje. Tag Manager nám usnadňuje integraci a správu našich tagů. Tagy jsou malé prvky kódu, které se mimo jiné používají k měření provozu a chování návštěvníků, k zaznamenávání dopadů online reklamy a sociálních kanálů, k nastavení re-marketingových a cílených skupin a k testování a optimalizaci webových stránek. Pokud jste Google Tag Manager deaktivovali tuto deaktivaci zohledníme. Další informace o Google Tag Manageru naleznete na adrese: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

Google Maps

Tento web používá mapovou službu Google Maps. Google Maps je mapová služba poskytovaná společností Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Chcete-li používat funkce Google Maps, mohou být informace, včetně IP adresy a adresy zadané jako součást funkce trasy, přeneseny na server poskytovatele. Tyto informace jsou obvykle přenášeny na server Google v USA a ukládány tam. Při návštěvě webu, který obsahuje Google Maps, vytvoří váš prohlížeč přímé připojení k serverům Google, čímž se obsah mapy odešle do vašeho prohlížeče a integruje se do něj. Poskytovatel této stránky nemá žádný vliv na tento přenos dat. Na základě současných znalostí to zahrnuje následující údaje:

  • Datum a čas návštěvy dotyčného webu
  • Internetová adresa nebo adresa URL navštíveného webu
  • IP adresa, (počáteční) adresa zadaná jako součást plánování trasy

Používání Google Maps je v zájmu zatraktivnění prezentace našich online nabídek a snazšího nalezení míst, která jsme na webu uvedli. Právní základ je proto čl. 6 odst. 1 písm. F o GDPR. Pokud si nepřejete, aby společnost Google prostřednictvím této služby zpracovávala data, můžete deaktivovat používání JavaScriptu v nastavení vašeho prohlížeče. Upozorňujeme, že v tomto případě nelze použít funkci interaktivních map Google Maps.

Další informace o nakládání s uživatelskými daty naleznete v prohlášení společnosti Google o ochraně dat: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Zabezpečení dat

Leuze Engineering Czech s.r.o. používá technická a organizační a bezpečnostní opatření k ochraně námi spravovaných dat před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo před přístupem neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále zlepšována v souladu s technologickým vývojem.

Práva příslušného subjektu

Pokud zpracováváte osobní údaje, jste dotyčnou osobou ve smyslu GDPR a máte následující práva vůči odpovědné osobě:

Právo na informace podle článku 15 o GDPR

Můžete požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, budou zpracovány námi. Pokud jsme zpracovali vaše údaje, máte právo na další práva na informace uvedená v článku 15 o GDPR.

Právo na korekci

Pokud jsou vaše údaje, které jsme od vás shromáždili, nesprávné nebo neúplné, můžete nás požádat, abychom je okamžitě opravili v souladu s článkem 16 o GDPR.

Právo na omezení zpracování

Za podmínek článku 18 o GDPR můžete mít také možnost požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Po omezení mohou být vaše data získána pouze s vaším souhlasem nebo pro stanovení, uplatnění nebo obranu právních nároků nebo zpracováním za účelem ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu v Unii nebo v některém členském státě. Před zrušením omezení vás budeme informovat.

Právo na smazání

Existuje-li jeden z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 o GDPR, můžete požádat o okamžité vymazání vašich osobních údajů, pokud neexistuje výjimka z povinnosti vymazat tyto údaje podle čl. 17 odst. 3 o GDPR.

Právo na informace

Pokud jste uplatnili právo na korekci, smazání nebo omezení zpracování vůči nám, jsme povinni oznámit všem příjemcům vaše osobní údaje v souladu s článkem 19 o GDPR, ledaže je oznámení nemožné nebo vyžaduje nepřiměřené úsilí. Máte také právo být informováni o příjemcích. Máte právo vůči odpovědné osobě být informováni o těchto příjemcích.

Právo na přenositelnost dat

Kromě toho máte v souladu s článkem 20 o GDPR právo obdržet vaše osobní údaje od nás ve strojově čitelném formátu a bez jakýchkoli překážek je předat jinému správci, pokud jsou splněny požadavky čl. 20 odst. 1 písm. A) o GDPR, nebo zajistit, aby vaše osobní údaje byly předávány přímo od nás jiné odpovědné osobě, pokud je to technicky proveditelné a nejsou dotčeny žádné svobody a práva jiných lidí. Toto právo se nevztahuje na zpracování osobních údajů, které je nezbytné k plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo k výkonu veřejné moci.

Právo na protest

Máte právo kdykoli protestovat proti Leuze Engineering Czech s.r.o., proti zpracování vašich osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f o GDPR.Pokud jste podali námitku, nebudeme nadále zpracovávat vaše osobní údaje, ledaže by legitimní důvody zpracování převažovaly nad vašimi zájmy, právy a svobodami nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Právo zrušit prohlášení o ochraně údajů o souhlasu

Máte právo zrušit vaše prohlášení o ochraně údajů o souhlasu s vysvětlením společnosti Leuze Engineering Czech s.r.o. Odnětí souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho zrušením.

Právo podat stížnost orgánu dozoru

Aniž je dotčen jakýkoli jiný správní nebo soudní opravný prostředek, máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu, zejména v členském státě vašeho bydliště, ve vašem pracovišti nebo v místě domnělého porušení, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů toto nařízení porušuje.

Změny v zásadách ochrany osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně údajů je průběžně aktualizováno v průběhu dalšího rozvoje internetu nebo naší nabídky. Změny na této stránce oznámíme včas. Chcete-li zjistit aktuální stav našich předpisů o používání dat, měla by být tato stránka přístupná pravidelně.

Jednatel:
Pavel Housar

Kontakt:
Telefon: +420 739 028 380
E-mail: